ساعات معاملات فارکس تحت تأثیر تعطیلات عمومی و سایر رویدادها قرار می گیرد. ساعات معاملاتی متناوب در بازارهای مالی جهانی متفاوت است زیرا برخی از کشورها دارای تعطیلات رسمی اضافی هستند.

همه زمانها در GMT+2 با DST لیست شده اند
تاریخبازارها/نمادهازمان