قبل از اینکه با ما حساب باز کنید و معامله را شروع کنید، از شما می خواهیم که با موافقت نامه ها و سایر اسناد آشنا شوید. این اسناد در مورد مسئولیت های قانونی ما و شیوه های کلی کسب و کار ما شما را آگاه می سازد. شما می توانید شرایط و ضوابط و همچنین سایر اسناد مهم را در بخش اسناد و سیاست های ما بیابید.